အမှတ် ၁၁၀၇/၁၁၀၈
    သစ်တော(၂) လမ်း
    ၁၃ရပ်ကွက်၊ အရှေ့ဒဂုံ
    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာ။